Nyheter 

November 21, 2022

Under FN:s klimatmöte i Glasgow 2021 antogs deklarationen om minskade metanutsläpp globalt. Nu under COP27 lämnar Sverige in sin metanhandlingsplan som ett led i genomförandet av deklarationen. Målet med den globala metandeklarationen är att minska metanutsläppen med 30 procent till 2030 jämfört med år 2020.


Läs mer

November 21, 2022

Regeringen har lagt fram en proposition om skattereduktion för installation av grön teknik. Förslaget innebär en höjning av dagens subventionsgrad för installation av solceller från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna.


Läs mer

November 15, 2022

Regeringen höjer anslaget för Industriklivet med 600 miljoner kronor för 2023, särskilt fokus ligger på tekniker för koldioxidinfångning (CCS). Förslaget, med 600 miljoner årligen mellan 2023–2025, är en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.


Läs mer

November 8, 2022

Från den 1 januari 2024 kommer företag som serverar mat och dryck till fler än 150 kunder om dagen att vara skyldiga att erbjuda återanvändbara matlådor och muggar. Lagstiftningen är en del av EU:s satsning för att minska användningen av engångsprodukter.


Läs mer

November 1, 2022

Fossilfritt Sveriges konferens den 26 oktober bjöd på ett späckat schema med politiker, forskare och ledare inom näringslivet i talarstolen. Under konferensen överlämnades också årets uppföljningsrapport till energi- och näringsminister Ebba Busch, innehållande både framsteg som har gjorts såväl som förslag på hur politiken kan hjälpa till att driva på omställningen.


Läs mer

November 1, 2022

I förra veckan var det dags igen för Klimatpaktens årliga möte. Pakten som grundades för 15 år sedan med 7 deltagande företag har nu vuxit till att inkludera över 300 företag.


Läs mer

Oktober 25, 2022

I en ny rapport från Accenture, the World Economic Forum och the World Business Council for Sustainable Development, ”Driving Ambitions: The Business Case for Circular Economy in the Car Industry”, framhålls de ekonomiska vinster som finns att hämta från en omställning till cirkulära flöden inom bilindustrin.


Läs mer

Oktober 19, 2022

En ny rapport, A “Paris Agreement” for recycling the Earth’s resources, från WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) framhåller behovet av ett globalt avtal i stil med Parisavtalet men för återvinning.


Läs mer

Oktober 10, 2022

Nu slipper Vallentunabor att åka långa sträckor för att kunna återvinna och återbruka sina använda produkter och material. Den nya returparken premierar återbruk genom sin planlösning men ska också göra det lätt för invånarna i kommunen att snabbt lämna även små kvantiteter av avlagda saker för återvinning.


Läs mer

Oktober 3, 2022

Den 29 september presenterades 18 projekt inom plastforskningsområdet under en eftermiddag med temat ”Vad är på gång inom plastforskningen?”. Evenemanget arrangerades av bland annat Naturvårdsverket och Vinnova.


Läs mer

September 26, 2022

Under den 77:e sessionen i FN:s generalförsamling framfördes ett videomeddelande från FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed där hon uppmanade företagsvärlden att vara en drivande kraft i klimatomställningen


Läs mer

September 19, 2022

Myndigheten Tillväxtanalys presenterade i förra veckan sin rapport med förslag på vilka styrmedel och åtgärder som kan tänkas driva på näringslivets klimatomställning. I rapporten identifieras även hinder för omställningen till en cirkulär ekonomi inom näringslivet.


Läs mer

September 12, 2022

Till följd av den ökade konsumtionen av elektronik och dess påverkan på klimatet har EU nu publicerat ett lagförslag som ställer krav på cirkularitet, det vill säga krav på ökad livslängd, bättre reparationsmöjligheter samt bättre möjligheter till återvinning och återanvändning av elektronik.


Läs mer

September 5, 2022

Tredje rundan av årets ansökningar till Klimatklivet stänger nu den 8 september, samtidigt rapporterar Klimatklivet rekordstort intresse av investeringar i återvinning och cirkulära flöden från tidigare ansökningsperioder i år.


Läs mer

Augusti 29, 2022

 Sverige har gått med i High Ambition Coalition to end Plastic Pollution, en koalition mellan olika länder som syftar till att driva på förhandlingarna i FN med målet att skapa ett rättsligt bindande globalt avtal mot plastföroreningar.


Läs mer

Augusti 16, 2022

Utredningen, som har upprättats på uppdrag av Näringsdepartementets chef, Karl-Petter Thorwaldsson, har haft som fokus att kartlägga hinder för den gröna omställningen i näringslivet.


Läs mer

Augusti 8, 2022

Rapporten, "The Macroprudential Challenge of Climate Change", som publicerats av Europeiska centralbanken och Europeiska systemrisknämnden (ESRB), belyser både akuta klimatrisker på kort sikt såväl som risker med en försenad omställning på lång sikt.


Läs mer

Augusti 1, 2022

Som ett led i utvecklandet av EU:s kommande hållbarhetsrapporteringsstandarder har EFRAG  publicerat ett utkast som nu får hård kritik från Svenskt Näringsliv, FAR, Nasdaq Sverige och Nämnden för svensk redovisningstillsyn.


Läs mer

Juli 25, 2022

Lena Ek, tidigare miljöminister (2011–2014), har blivit utsedd till att sköta utredningen som ska ligga till grund för den nationella bioekonomistrategin. Beslutet till att utföra en utredning klubbades igenom den 17 juni i år och ska bidra till genomförandet av Sveriges klimatomställning.


Läs mer

Juli 18, 2022

Europeiska miljöbyrån (EEA) har släppt ny statistik över föroreningar i luften året 2020 till 2021, där enbart elva städer i Europa kvalar in i rankningens lägsta nivå av föroreningar.


Läs mer

Juli 15, 2022

Regeringen har beslutat om nya regler som flyttar återvinning närmare hemmen och som innebär att kommunerna tar över ansvaret för återvinning. Lagändringen syftar till att öka återvinningsgraden i Sverige och kommer att realiseras i tre steg.


Läs mer

Juli 4, 2022

Under FN:s pågående havskonferens i Portugal offentliggjorde Australien, Belgien, Thailand, Kenya och Mexiko att de ämnar ansluta sig till det globala åtagandet till cirkulär ekonomi för plast. Under 2022 kommer därmed totalt 13 länder ansluta sig till The New Plastics Economy Global Commitment.


Läs mer

September 13, 2021

Regeringen avser att satsa 50 miljoner kronor för att förebygga, förhindra och bekämpa avfallsbrottslighet. Satsningar ämnar för förbättrad tillsyn, gränskontroll och förbättrat utredningsarbete.


Läs mer

September 6, 2021

Den 2 september hölls ett internationellt ministermöte om marin plastnedskräpning och plastföroreningar. En punkt som diskuterades var vilken strategi som behövs för att minska plastskräp och mikroplaster i havet.


Läs mer

Juni 28, 2021

Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har getts i uppdrag att strategiskt planera arbetet för ökad kolsänka. Regeringen vill att myndigheterna ska arbeta strategiskt och vidareutveckla metoder som kan minska avgången av växthusgaser från jord- och skogsbrukets organogena jordar.


Läs mer

Juni 21, 2021

Futuense har nu antagit Stockholms stads klimatpakt, att tillsammans med andra Stockholmsföretag bidra till ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.


Läs mer

Juni 14, 2021

Regeringen har tagit fram en proposition som bygger på genomförandet av EU-förslag där producent- och straffansvar för nedskräpning ska införas.


Läs mer

Juni 7, 2021

Varje år utser branschorganisationen Avfall Sverige landets bästa kommun på avfallshantering och i år blev Falun vinnare.


Läs mer

Maj 14, 2021

I Sveriges miljömålssystem har riksdagen beslutat att arbeta med sexton miljökvalitetsmål, ett etappmål och ett generationsmål. Generationsmålet utpekar inriktningen för en samhällsomställning där miljöfrågor är lösta tills nästa generation, för att uppnå miljökvalitetsmålen.


Läs mer

April 16, 2021

Wargöinnovation har framtagit en ny teknologi där man med fiberscanner sorterar överblivna textilier. Genom NIR-teknik (nära infrarödreflektans) kan scannern, Fibersort, mäta fibrer i textiler och därmed sortera efter, färg, mönster och material.


Läs mer

April 9, 2021

Utredningen har nu lämnat in sitt första delbetänkande till regeringen. Den redogör för hur miljöbalken ska anpassas och utformas som ett effektivt verktyg för att Sverige ska uppnå de nationella samt globala klimatmålen.


Läs mer

April 7, 2021

EU introducerade nyligen en ny metodik för livscykelanalyser vid namn ”Product Environmental Footprint”. Den nya LCA-metodiken har i syfte att främja en mer hållbar planet genom att ta hänsyn till hela livscykeln från uttag av råvaror till dess att de kasseras.


Läs mer

Mars 31, 2021

Regeringen vill att fler som producerar egen el ska slippa skatteplikt genom höjda effektgränser. Enligt förslaget ska effektgränserna höjas till 500 kW för elektrisk kraft från sol, 250 kW för elektrisk kraft från vågor eller vind och 100 kW för övriga energikällor.


Läs mer

Mars 19, 2021

Regeringen meddelade nyligen att undantagen för avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt ska ses över genom att tillsätta en utredning. Syftet är att underlätta för bättre materialåtervinning.


Läs mer

Mars 10, 2021

Regeringen har beslutat att industriklivet ska breddas till att även inkludera andra projekt som väsentligt kan bidra till att uppnå klimatmålen.


Läs mer

Mars 4, 2021

Regeringen har remitterat ett förslag för att ge tillsynsmyndigheter större möjligheter att agera mot illegal avfallsverksamhet och för förbättrad avfallshantering.


Läs mer

December 14, 2020

I veckan som gick tog EU:s stats- och regeringscheferna beslut om klimatmål för år 2030.


Läs mer

December 14, 2020

Alla länder som signerat Parisavtalet uppmuntras att inkomma med en långsiktig klimatstrategi till FN under detta år. Den 11 december lämnade Sverige in sin.


Läs mer

September 24, 2020

Regeringen har idag tagit beslut om att skjuta upp tidpunkten för när landets kommuner ska ha ordnat separat insamling av matavfall.


Läs mer

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss-få direkt återkoppling!