Vad är cirkulära upphandlingar?

Offentliga upphandlingar

För att reda ut begreppet cirkulära upphandlingar behöver vi i första hand förstå vad som menas med upphandlingar. Offentliga upphandlingar syftar till de åtgärder som myndigheter och andra offentliga aktörer genomför för att anskaffa sig varor och tjänster.

 

Eftersom offentliga upphandlingar huvudsakligen finansieras genom skattemedel så omfattas upphandlingarna av upphandlingslagar för att säkerställa att våra skattepengar används på ett korrekt sätt.

Upphandlingsprocessen

Kortfattat kan upphandlingsprocessen sägas innehålla fyra steg:

 

1) En planeringsfas där myndigheten utreder och kartlägger sina behov. I detta steg utvärderas även formen av upphandlingen samt vilka kompetenser som finns internt i organisationen och vilka kompetenser som behöver rekryteras externt.

 

2) Genomförande av upphandling. I detta steg sker allt från annonsering av upphandlingen, anbud från olika aktörer samt utvärdering och val av leverantör.

 

3) När avtalet har ingåtts är steget kommet för själva leveransen av varor eller tjänster.

 

4) Uppföljning av upphandlingen. I detta steg utreder myndigheten eller annan ansvarig offentlig aktör att avtalet har uppfyllts, både vad gäller de uppställda kraven såväl som de behov som behövde fyllas.

Vad menas med cirkulärt?

Linjär ekonomi

Vi lever idag i vad som brukar kallas en linjär ekonomi, det vill säga att sättet vi förbrukar resurser på är linjärt. Kortfattat kan förloppet av resurser förklaras av att vi tar resurser från naturen, brukar resurserna och när de sedan är uttjänta gör oss av med dem i form av avfall. Att nyttja resurser på detta vis skapar inte bara stora utsläpp utan gör också att vi riskerar att utarma jordens resurser. För att hålla oss inom de planetära gränserna är det därför tydligt att vi behöver omvärdera och ändra vår modell av resursförbrukning.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi syftar till att, i motsats till den linjära ekonomin, bättre tillvarata värdet av resurser. Cirkulär ekonomi kan ses som ett kretslopp av resurser där resurserna cirkuleras så länge som möjligt och där tillförseln av nya resurser hålls till ett minimum. För att hålla resurserna inom kretsloppet så länge som möjligt krävs det att vi återbrukar, återvinner och förlänger livstiden av produkter och material. Det är bara genom att förändra sättet vi brukar resurser på som vi kan minska utsläppen och förhindra att vi utarmar jordens jungfruliga resurser.


Läs mer.

Hur kan upphandlingen bli mer cirkulär?

Möjligheterna till att genomföra en mer cirkulär upphandling bör utredas redan i planeringsfasen. Utöver befintlig lagstiftning på miljökrav kan myndigheten kartlägga vilka ytterligare hållbarhetsaspekter som kan vägas in i upphandlingen.


Genom att sedan ställa ökade krav på olika hållbarhets- och cirkulära aspekter i inköpsprocessen kan offentlig upphandling främja cirkulära affärsmodeller (länk). Det kan handla om krav på andel återvunnet material, andel återbrukade material eller att varan ska upprätthålla en längre livslängd.

Varför är det viktigt med cirkulära upphandlingar?

Upphandlingar är ett viktigt verktyg för omställningen till en cirkulär ekonomi. På nationell nivå vill regeringen använda upphandlingar som en motor för den cirkulära omställningen, då det varje år görs offentliga upphandlingar till ett värde på cirka 800 miljarder kronor.

Vikten av hållbara investeringar

Eftersom offentliga upphandlingar omsätter så stora summor kan myndigheter och andra offentliga aktörer ta taktpinnen för företagens omställning. Att satsa på hållbarhet och cirkulär ekonomi kräver investeringar från företagens sida vilket kan skapa osäkerheter kring huruvida det är en lönsam risk att ta eller inte. Att visa att det finns efterfrågan för mer cirkulära affärsmodeller är därför ett effektivt sätt att främja en omställning till cirkulär ekonomi inom näringslivet.

Vad sker på området av upphandling och cirkulär ekonomi?

Att allt större vikt fästs vid cirkuläritet i upphandlingar är tydligt både i den nationella upphandlingsstrategin, under det sjätte målet, ”En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling”, såväl som i ny lagstiftning på området.

Den nationella upphandlingsstrategin

I den nationella upphandlingsstrategin är visionen tydlig, Sverige ska vara ett föredöme och ligga i framkant i världen vad gäller miljöanpassad offentlig upphandling. Att använda upphandling som ett strategiskt verktyg för att nå omställningen till en cirkulär ekonomi beskrivs också, i sin tur, som ett sätt att nå de nationella miljö- och klimatmål som Sverige har satt upp såväl som de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.


Regeringen har även gett upphandlingsmyndigheten i uppdrag att stärka och utveckla den offentliga upphandlingen så att den i högre grad ska bidra till den cirkulära omställningen. Myndigheten ska bland annat ta fram och skärpa kriterier för upphandling som leder till nollutsläpp från arbetsmaskiner och tunga vägtransporter och utveckla kriterier för cirkulära, giftfria och fossilfria produkter och tjänster.

Delegationen för cirkulär ekonomi

Delegationen för cirkulär ekonomi har också, i sin senaste årsrapport, lagt fram förslag till regeringen om att relevanta myndigheter ska åläggas att framställa mer omfattande cirkulärdeklarationer vid upphandling. Eftersom offentlig upphandling omsätter 20 procent av svenskt BNP anser Delegationen att det finns stor potential att driva på omställningen genom ökade krav.


I årsrapporten föreslår Delegationen därför att det också ska införas cirkulära krav för myndigheter vid offentlig upphandling. I väntan på att det kommer lagstiftning på området föreslår Delegationen att Upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att införa olika cirkulära krav och cirkulära kriterier vid upphandling. Några av de förslag som lyfts som möjliga kriterier är livscykelanalyser, effekt som ska uppnås, poäng för återanvända produkter och minuspoäng för jungfruligt material och transporter.

Vill du få hjälp med cirkulära upphandlingar?

 

Myndighet eller annan offentlig aktör

Vi på ICKU är specialiserade på cirkulär ekonomi och hållbarhet. Vi stöttar myndigheter genom hela processen för cirkulär upphandling, från att utveckla cirkulära-, miljö- och hållbarhetskrav till uppföljningen.

 

Företag

Offentliga upphandlingar kan lätt uppfattas som krångliga och präglas dessutom oftast av hård konkurrens. Ökade miljökrav kan uppfattas som en ytterligare utmaning. Vi på ICKU tror däremot att det kan vara en möjlighet, genom att ställa om skapas konkurrensfördelar för dig som företag. Vi hjälper därför företag som inte har kommit så långt i omställningen genom kunskapslyft inom organisationen. För de företag som planerar att ge sig in i en upphandlingsprocess erbjuder vi även tjänster för att hjälpa er att lyckas med upphandlingen.