Sverige lämnar in åtagande till den globala metandeklarationen

November 21, 2022

Under FN:s klimatmöte i Glasgow 2021 antogs deklarationen om minskade metanutsläpp globalt. Nu under COP27 lämnar Sverige in sin metanhandlingsplan som ett led i genomförandet av deklarationen. Målet med den globala metandeklarationen är att minska metanutsläppen med 30 procent till 2030 jämfört med år 2020. Enligt Global Methane Pledge står metangasen i atmosfären för ungefär hälften av den globala uppvärmningen sedan förindustriell tid.

 

Vad är metangas?

 

Metangas skapas naturligt från nedbrytning av organisk massa, exempelvis från våtmarker och idisslande djur, men den läcker även ut i atmosfären vid transport av fossila fordon, utvinning av fossila bränslen och avfallsdeponier. Trots att metangas är en så kallad kortlivad klimatpåverkande förorening, då dess livslängd i atmosfären är omkring 8–10 år, så har utsläppen av metan störst påverkan på den globala växthuseffekten. Koncentrationen av metangas i atmosfären har dessutom fördubblats de senaste hundra åren. 

 

Global Methane Pledge

 

Åtaganden från drygt 100 länder har lämnats in till the Global Methane Pledge, vilka tillsammans står för nära 50 procent av metanutsläpp globalt. Målsättningen om att minska metanutsläpp med 30 procent till 2030 skulle kunna minska global uppvärmning med 0,2 grader till 2050. För att följa upp implementeringen av åtagandena har de olika länderna som undertecknat metandeklarationen uppmanats att lämna in nationella handlingsplaner under COP27. Handlingsplanen som Sverige nu lämnade in innehåller nuvarande utsläpp, styrmedel och åtgärder. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari menar att metandeklarationen är ett viktigt steg för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

 

”Metanutsläppen står för en betydande del av den globala uppvärmningen. Både nationella åtgärder och internationellt samarbete är viktigt för att vi ska kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Den handlingsplan som vi nu lämnar in skapar goda förutsättningar för fortsatt arbete inom Sverige och internationellt”- Romina Pourmokhtari.

 

Källa: SMHI om metangas, Miljödepartementet pressmeddelande & Global Methane Pledge