2030-sekretariatets analys av budgeten

September 21, 2023

I samband med att regeringen lade fram budgetpropositionen för 2024 presenterade 2030-sekretariatet sin analys av densamma. Budgeten innebär enligt sekretariatet en uppförsbacke för uppfyllandet av de nationella klimatmålen för inrikestransporter men innehåller även viktiga satsningar.

 

EU håller takten – samtidigt bör vi inte luta oss tillbaka

 

Mattias Goldman, medgrundare till 2030-sekretariatet, höll presentationen och inledde med en kort omvärldsanalys. Enligt Goldman har Sverige, som länge sett sig som ett föregångsland inom klimatfrågorna, fått se många av sina tidigare ambitiösa målsättningar bli norm i EU. Han varnar dock för risken att luta sig tillbaka och tänka att EU kommer att fortsätta att vara drivande i frågorna framöver, det EU vi ser nu kan enbart vara en ögonblicksbild. Nästa sommar sker nämligen EU-val och ledande personer i klimatfrågorna, liksom Frans Timmermans och Ursula von der Leyen, har enligt Goldman stor risk att bli bortröstade. Därför räcker det inte med att förlita sig på att EU leder vägen; det krävs också fortsatt ambitiös nationell politik för att uppnå klimatmålen.

 

Sänkt reduktionsplikt och skatt på fossilfria drivmedel

 

Utanför budgeten har regeringen i sin regeringsförklaring proklamerat att klimatmålen gäller, något som Goldman anser ska ta fästes på. Samtidigt uppger regeringen själva att budgeten kommer försvåra möjligheten att nå klimatmålen till år 2030. I synnerhet rör det sig, enligt Goldman, om två förslag - sänkningen av reduktionsplikten och sänkningen av skatter på fossila bränslen. Båda dessa åtgärder är dock enbart menade att gälla på kort sikt, sänkningen av reduktionsplikten, som inte befästs i budgeten utan i en särskild proposition ska exempelvis gälla fram till 2026. Utmaningen med reduktionsplikten är däremot att det kommer att vara svårt att, under eller efter 2025, höja denna drastiskt. Det kommer troligen handla om en succesiv ökning som spänner över längre tid.

 

Vad gäller sänkningen av skatter på diesel och bensin menar Goldman att åtgärden, trots att det utgör den enskilt största satsningen från regeringen, kommer leda till marginell kostnadssänkning vid pump, i likhet med vad som hände när den förra regeringen sänkte skatterna för samma ändamål. Det är därför inte sannolikt att skattesänkningen kommer att ha en betydande klimatpåverkan.

 

En uppförsbacke men fortfarande nåbart

 

Goldman är däremot positiv till de satsningar som görs inom Industri- och Klimatklivet samt förlängningen av det sistnämnda stödet, även om sekretariatet hade hoppats på att inriktningen skulle ändrats för att också inkludera möjligheten till att söka stöd för beteendeförändrande åtgärder, liksom förbättrade cykelbanor. Satsningar som görs inom CCS går också åt rätt håll och ska inte enbart ses som en kompensationsåtgärd för fortsatta utsläpp. Fossilfria drivmedel i kombination med CCS kan nämligen innebära en klimatpositiv balans.

 

Sammanfattningsvis innebär budgeten, med de utsläppshöjningar som regeringen själva är medvetna om, en uppförsbacke för att nå utsläppsmålet för fordonsflottan. Men, även om det blir så att målen nås senare än det utsatta tidsmålet, är huvudsaken, enligt Goldman, att målen uppfylls. En vinst på övertid är också en vinst.

 

Några överraskningar i budgeten

 

Trots det höga tonläget i klimatdebatten anser Goldman att det kan finnas en större grad av enighet mellan partierna än de vill erkänna. Detta gäller både för Industriklivet, vilket är ett långods från den rödgröna regeringen som nu satsas stort på, samt flygskatten som överraskande finns kvar i budgeten. Dock hade 2030-sekretariatet hoppats på att skatten skulle användas för att finansiera en omställning av flyget, vilket inte kommer att bli fallet.

 

En annan överraskning är skrotningspremien som tillkännagavs tidigare i september. Enligt Goldman är detta något som inte har rekommenderats av 2030-sekretariatet då studier visar att åtgärden har marginell klimatnytta då det leder till att bilar som fortfarande kan nyttjas tas ur användning i förtid. Nu när stödet ändå finns på plats hoppas sekretariatet att det kan utvidgas till att gälla inte bara de som byter till, eller leasar, en elbil utan även de som exempelvis gör samma skifte till en bil med biodrivmedel eller som går med i en bilpool. 2030-sekretariatet har lagt fram dessa förslag till regeringen som enligt Goldman har reagerat gillande.

 

Källa: 2030-sekretariatets analys av budgeten den 20 september 2023.