Vad är en livscykelanalys?

Livscykelanalys, ofta förkortat till LCA efter engelskans Life Cycle Assessment, är en metod för att beräkna vilken påverkan en produkt har på miljön där hela produktens process utvärderas, från att materialen utvinns för produktion till avfallshanteringen. Livscykelanalyser genomförs även för byggnader och tjänster.


Livscykelanalyser har idag en rad olika användningsområden, huvudsakligen för att fatta företagsbeslut eller som beslutsunderlag för produktdesign såväl som för forskningsändamål och olika typer av miljömärkningar.

Varför är det viktigt med livscykelanalyser?

På den mest grundläggande nivån handlar livscykelanalyser om att få information om en produkts klimatavtryck. Genom att fastställa att produkten har ett lågt klimatavtryck skapas exempelvis konkurrensfördelar. Kunder, investerare och långivare lägger idag allt större fokus på miljömässig hållbarhet. Att kunna visa att produkten har tagits fram på ett hållbart sätt, bland annat genom miljömärkningar, kan därför vara avgörande för framtiden av en produkt eller vara.

För att minska klimatpåverkan

Livscykelanalyser kan också utföras i syfte att se vart hållbarheten brister. Exempelvis kan det visa sig att mycket av utsläppen sker i en viss process eller på grund av användningen av ett visst material. Livscykelanalyser kan på detta sätt skapa möjligheter till att minska produktens klimatavtryck.

Hur genomförs en livscykelanalys?

Livscykelanalysen brukar delas in i fyra steg eller delområden:

 

1) Målbeskrivning och omfattning.

 

2) Inventeringsanalys, där data om material och processer samlas in för att beräkna miljöbelastning.

 

3) Miljöpåverkan, i denna del klassificeras och utvärderas klimatavtrycket av produkten eller tjänsten.

 

4) Resultatuttolkning, i denna del kan också analyser göras för att undersöka hur produktens miljöpåverkan kan minskas.

När ska en livscykelanalys göras?

För att minska miljöpåverkan är det fördelaktigt att göra en livscykelanalys i ett så tidigt skede som möjligt, exempelvis redan under projekteringsfasen vad gäller byggnader. Genom att planera och ta ställning till vilka material som ska användas samt hur transport kan effektiviseras redan i början projektet kan miljöpåverkan dras ner under hela byggprocessen.


Vill du få hjälp med att genomföra en livscykelanalys?


Vi på Futuense är specialiserade inom cirkulär ekonomi och hållbarhet. Vi hjälper er med genomsyn av projekt eller produktion samt utformning av handlingsplan med åtgärdsförslag.