Nyheter 

September 26, 2023

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, på engelska kallad Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), utgör en viktig del av EU-paketet Fit-for-55. Det står nu klart att Naturvårdsverket får kontrollansvar för det kommande CBAM-systemet i Sverige.


Läs mer

September 21, 2023

Igår presenterade 2030-sekretariatet sin analys av regeringens budgetproposition som lades fram på morgonen. Budgeten innebär enligt sekretariatet en uppförsbacke för uppfyllandet av de nationella klimatmålen för inrikestransporter men innehåller även viktiga satsningar.


Läs mer

September 12, 2023

Regeringen presenterade i förra veckan flera omfattande klimatsatsningar. Bland annat vill de tillskjuta medel till Klimatklivet och förlänga investeringsstödet till år 2028. Totalt omfattar klimatsatsningarna 4 miljarder kronor för 2024.


Läs mer

September 7, 2023

Klimatklivet öppnar en ny ansökningsrunda för de som söker stöd till projekt som minskar utsläppen. Naturvårdsverket tar emot ansökningar mellan den 18–29 september.


Läs mer

Augusti 1, 2023

93 procent av EU-medborgare anser att klimatförändringarna utgör ett seriöst problem enligt en ny undersökning publicerad av Eurobarometern. 58 procent av de tillfrågade anser ytterligare att den gröna omställningen bör accelereras med tanke på energipriserna och oro kring försörjningen av naturgas efter Rysslands invasion av Ukraina.


Läs mer

Juli 18, 2023

Bil- och däckproducenter får nya skyldigheter att anmäla till Naturvårdsverket. I fallet av däck blir producenter exempelvis skyldiga att antingen tillhandahålla eller anlita en producentansvarsorganisation för att göra det enklare för konsumenter att på ett lättillgängligt sätt kunna lämna sina uttjänta däck.


Läs mer

Juli 11, 2023

EU-kommissionen lägger fram förslag om att införa obligatoriskt och harmoniserat producentansvar för textilproducenter i hela EU. Förslaget, som är i linje med EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier, ska påskynda utvecklingen av bättre insamling, sortering, återanvändning och återvinning av textilier.


Läs mer

Juli 4, 2023

Den 18 april i år enades EU:s medlemsländer kring ett av de mest omfattande lagstiftningspaketen i EU någonsin, Fit for 55. Regeringen tillsätter nu en snabbutredning för att analysera vad Fit for 55 innebär för Sveriges klimatpolitik.


Läs mer

Juni 26, 2023

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska analysera och komma med förslag för hur hinder för elektrifieringen av transportsektorn kan undanröjas.


Läs mer

Juni 20, 2023

Långa och oförutsebara processer för miljötillstånd utgör en av de huvudsakliga flaskhalsarna för den gröna omställningen. Regeringen har därför tillsatt en utredning för att undersöka möjligheterna till att korta ned och förenkla tillståndsprocesserna.


Läs mer

Juni 13, 2023

I månadsskiftet hölls den årliga World Circular Economy Forum (WCEF) i Helsingfors, en av världens största mötesplatser för cirkulär ekonomi. Ett aktuellt ämne som tog del i programmet var frågan om grön energi och dess materielbehov. Vi har sammanfattat några av de viktigaste punkterna från sessionen ”Challange accepted: circular solutions to green energy’s material demands”.


Läs mer

Juni 6, 2023

Regeringens arbete med att ta fram en handlingsplan för klimatmålen fortskrider. Under våren har regeringen lett flera branschsamtal med viktiga aktörer för klimatomställningen. Den 16 juni kommer det att hållas ett nationellt klimatmöte som avslutning på samtalen.


Läs mer

Maj 30, 2023

Regeringen har nu beslutat att ge tillstånd till två havbaserade vindkraftsparker, Galene och Kattegatt Syd. Sedan år tillbaka ligger flera inplanerade projekt för havsbaserad vindkraft och väntar på tillstånd från regeringen. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari menar att regeringen nu skapar förutsättningar för mer elproduktion, vilket företag i regionen har efterfrågat.


Läs mer

Maj 23, 2023

Under gårdagen enades EU-ländernas regeringar om att anta ett förbud mot förstöring av osålda textilprodukter. Förbudet lades ursprungligen fram som ett förslag i Ekodesignförordningen, vilken presenterades av EU-kommissionen i mars 2022.


Läs mer

Maj 16, 2023

Regeringen har nu remitterat förslag som syftar till att genomföra de på EU-nivå framtagna kraven om bland annat separat insamling av textilier. Målet med förslagen är att skapa en mer cirkulär hantering av avfall samt att främja cirkulära affärsmodeller.


Läs mer

Maj 10, 2023

Regeringen har nu remitterat förslag som syftar till att genomföra de på EU-nivå framtagna kraven om bland annat separat insamling av textilier. Målet med förslagen är att skapa en mer cirkulär hantering av avfall samt att främja cirkulära affärsmodeller.


Läs mer

Maj 5, 2023

De långa tillståndsprocesserna utgör ett av de huvudsakliga hindren för den gröna omställningen. Nu har de 22 näringslivsbranscherna i Fossilfritt Sverige valt ut sammanlagt 12 förslag från utredningarna som de anser omgående skulle kunna antas.


Läs mer

April 25, 2023

Under tisdagen och onsdagen (18–19 april) i förra veckan träffades EU:s miljöministrar i Stockholm för ett informellt ministermöte lett av klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari. Under presskonferensen efter mötet betonade Pourmokhtari näringslivets roll i den gröna omställningen.


Läs mer

April 25, 2023

The European Plastic Converters (EuPC) and 30 other plastic value chain associations urgently call on the EU commission and the member states to adopt a mass balance chain of custody to calculate chemically recycled content. Legal certainty on the method is, according to the signatories of the joint call, crucial to meet the 2030 recycled content target.


Read more

April 19, 2023

Uppdraget för den nationella samordnaren för Agenda 2030 upphör i mars 2024, det gör dock inte det fortsatta arbetet för att nå de 17 mål som har enats om på global nivå. Samordnaren har nu, på eget initiativ, lämnat in ett betänkande till regeringen.


Läs mer

April 13, 2023

The European Citizens’ Initiative “Save the bees and farmers!” has now reached over a million signatures across member states. The European Commission welcomes the initiative and calls on the European Parliament and the Council to find agreements on already proposed legislation.


Read more

April 11, 2023

Mot bakgrund av den överenskommelse som uppnåddes vid FN:s konferens om biologisk mångfald till ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald har EU-kommissionen tagit fram en handlingsplan som befäster vad EU har förbundit sig till. Regeringen har nu överlämnat en faktapromemoria till riksdagen där de instämmer till handlingsplanen.


Läs mer

April 4, 2023

Den 29 mars i förra veckan överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Rapporten, som granskar klimatpolitiken från föregående år, behandlade både den tidigare och den nuvarande regeringens politik, då det förra året var valår. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari var där på plats.


Läs mer

April 4, 2023

The new directive from the Commission will work to tackle misleading and vague ‘Green claims’, benefitting both consumers and businesses by creating a more level playing field. We have compiled the key take-aways from the new proposal.


Read more

Mars 28, 2023

Den 22 mars i förra veckan presenterade EU-kommissionen ett lagförslag som ska harmonisera lagar kring reparation inom EU och styrka rätten till reparation, från engelskans ”Right-to-repair”. Förslaget är del av den Gröna Given och syftar till att förlänga livstiden på varor genom att främja reparation framför att köpa nytt.


Läs mer

Mars 21, 2023

Nu när våren är på inträde kommer Stockholm Vatten och Avfall återigen att arrangera pop-up-ställen för återbruk i Stockholmsområdet. Turnén pågår från april till oktober och sker främst under helgdagar. Vi har sammanställt allt du behöver veta om återbrukstillfällena.


Läs mer

Mars 14, 2023

Svensk Plaståtervinning och ICA lanserar en ny plastförpackning av 95 procent återvunnen plast från svenska hushåll. Den återvunna flaskan är en produkt av samarbeten mellan olika aktörer längs hela värdekedjan, från insamling, utsortering, tvätt och granulering till produktion med den återvunna plasten. Projektet förväntas skapa ett paradigmskifte för plaståtervinningen i Sverige.


Läs mer

Mars 7, 2023

Naturvårdsverket slutredovisar sitt uppdrag om att undersöka hur myndigheten arbetar för att komma in tidigt i miljöprocesser. Utredningen visar att Naturvårdsverket generellt deltar tidigt i ärenden som är prioriterade för myndigheten. Samtidigt identifieras tre områden som myndigheten fortsättningsvis ska arbeta med för att förbättra ytterligare.


Läs mer

Februari 28, 2023

I en ny rapport från Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) betonas vikten av ökad användning av sekundära resurser inom gruvindustrin. Återvinning av kritiska metaller och mineral ur äldre avfallsdeponier kan enligt rapporten vara en viktig åtgärd för att gå mot en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi.


Läs mer

Februari 21, 2023

FN:s första möte för att inrätta en vetenskaplig panel för kemikalier, avfall och föroreningar har hållits i FN:s högkvarter i Bangkok. Målet för mötet var att finna samsyn i hur panelens omfattning och funktion ska se ut.


Läs mer

Februari 14, 2023

Från årsskiftet trädde den nya lag-stiftningen om nedskräpningsavgifter in. Förordningen omfattar producenter som tillverkar olika typer av engångsplastprodukter. Nedskräpningsavgifterna ska användas för att kompensera kommunerna för deras kostnader i samband med hantering av nedskräpning.


Läs mer

Februari 6, 2023

I en ny studie från KPMG framkommer en växande trend – arbetssökande väljer i högre grad bort företag som inte arbetar med ESG. Var tredje ung person i Storbritannien uppger sig ha avvisat ett arbetserbjudande till följd av otillräckligt ESG-arbete från företagets sida.


Läs mer

Januari 31, 2023

För andra året i rad arrangerade Naturvårdsverket en temadag om hållbar plastanvändning och vi var där på plats. Det så kallade Plastbubblet skedde den 26 januari och bjöd på ett späckat schema inom bland annat områdena av design, återvinning och bionedbrytbar plast.


Läs mer

Januari 24, 2023

En av årets största teknologimässor, lett av Consumer Technology Association (CTS), har ägt rum i Las Vegas. Mässan som pågick mellan 5–8 januari, med över 3200 olika utställare, hade mänsklig säkerhet för alla som tema, där ett särskilt fokus även låg på miljömässig hållbarhet.


Läs mer

Januari 10, 2023

Den nya EU-lagen om gemensamma laddningslösningar trädde i kraft den 28 december och företagen har nu 24 månader på sig att ställa om till de nya kraven som börjar gälla från och med den 28 december 2024. Den nya lagen syftar till att göra det enklare för konsumenter såväl som att minska klimatpåverkan från nyproduktion och avfallshantering av laddare.


Läs mer

December 30, 2022

Projektet SATIN (Towards a sustainable circular system of textiles in the Nordic region), lett av svenska VTI (Statens väg- och forskningsinstitut), har undersökt förutsättningarna för ökad cirkularitet av textilier i Norden. Syftet har varit att ta reda på huruvida Norden har tillräcklig kapacitet för att ta hand om de ökade volymerna av uttjänta textilier.


Läs mer

December 20, 2022

Den 12 december höll Delegationen för cirkulär ekonomi sin årliga konferens och de olika Expertgrupperna presenterade sina förslag till regeringen. Återkommande ämnen var utökad standardisering inom återbruk, återvinning och förlängd livslängd såväl som kunskapslyft inom organisationer och samhället i stort.


Läs mer

December 13, 2022

Riksdagen bifaller miljö- och jordbruksutskottets utlåtande om att välkomna EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier. Textilstrategin är en del av EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och innehåller bland annat förslag på förbud mot destruktion av osålda kläder, obligatoriska ekodesignkrav och ökad återanvändning och materialåtervinning av textilavfall


Läs mer

December 6, 2022

Som en del av åtgärderna för att minska förpackningar och förpackningsavfall har EU nu publicerat de föreslagna förändringarna till förpackningsdirektivet. Det övergripande målet är att minska förpackningar i medlemsländerna med 15 procent per capita fram till 2040.


Läs mer

November 21, 2022

Under FN:s klimatmöte i Glasgow 2021 antogs deklarationen om minskade metanutsläpp globalt. Nu under COP27 lämnar Sverige in sin metanhandlingsplan som ett led i genomförandet av deklarationen. Målet med den globala metandeklarationen är att minska metanutsläppen med 30 procent till 2030 jämfört med år 2020.


Läs mer

November 21, 2022

Regeringen har lagt fram en proposition om skattereduktion för installation av grön teknik. Förslaget innebär en höjning av dagens subventionsgrad för installation av solceller från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna.


Läs mer

November 15, 2022

Regeringen höjer anslaget för Industriklivet med 600 miljoner kronor för 2023, särskilt fokus ligger på tekniker för koldioxidinfångning (CCS). Förslaget, med 600 miljoner årligen mellan 2023–2025, är en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.


Läs mer

November 8, 2022

Från den 1 januari 2024 kommer företag som serverar mat och dryck till fler än 150 kunder om dagen att vara skyldiga att erbjuda återanvändbara matlådor och muggar. Lagstiftningen är en del av EU:s satsning för att minska användningen av engångsprodukter.


Läs mer

November 1, 2022

Fossilfritt Sveriges konferens den 26 oktober bjöd på ett späckat schema med politiker, forskare och ledare inom näringslivet i talarstolen. Under konferensen överlämnades också årets uppföljningsrapport till energi- och näringsminister Ebba Busch, innehållande både framsteg som har gjorts såväl som förslag på hur politiken kan hjälpa till att driva på omställningen.


Läs mer

November 1, 2022

I förra veckan var det dags igen för Klimatpaktens årliga möte. Pakten som grundades för 15 år sedan med 7 deltagande företag har nu vuxit till att inkludera över 300 företag.


Läs mer

Oktober 25, 2022

I en ny rapport från Accenture, the World Economic Forum och the World Business Council for Sustainable Development, ”Driving Ambitions: The Business Case for Circular Economy in the Car Industry”, framhålls de ekonomiska vinster som finns att hämta från en omställning till cirkulära flöden inom bilindustrin.


Läs mer

Oktober 19, 2022

En ny rapport, A “Paris Agreement” for recycling the Earth’s resources, från WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) framhåller behovet av ett globalt avtal i stil med Parisavtalet men för återvinning.


Läs mer

Oktober 10, 2022

Nu slipper Vallentunabor att åka långa sträckor för att kunna återvinna och återbruka sina använda produkter och material. Den nya returparken premierar återbruk genom sin planlösning men ska också göra det lätt för invånarna i kommunen att snabbt lämna även små kvantiteter av avlagda saker för återvinning.


Läs mer

Oktober 3, 2022

Den 29 september presenterades 18 projekt inom plastforskningsområdet under en eftermiddag med temat ”Vad är på gång inom plastforskningen?”. Evenemanget arrangerades av bland annat Naturvårdsverket och Vinnova.


Läs mer

September 26, 2022

Under den 77:e sessionen i FN:s generalförsamling framfördes ett videomeddelande från FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed där hon uppmanade företagsvärlden att vara en drivande kraft i klimatomställningen


Läs mer

September 19, 2022

Myndigheten Tillväxtanalys presenterade i förra veckan sin rapport med förslag på vilka styrmedel och åtgärder som kan tänkas driva på näringslivets klimatomställning. I rapporten identifieras även hinder för omställningen till en cirkulär ekonomi inom näringslivet.


Läs mer

September 12, 2022

Till följd av den ökade konsumtionen av elektronik och dess påverkan på klimatet har EU nu publicerat ett lagförslag som ställer krav på cirkularitet, det vill säga krav på ökad livslängd, bättre reparationsmöjligheter samt bättre möjligheter till återvinning och återanvändning av elektronik.


Läs mer

September 5, 2022

Tredje rundan av årets ansökningar till Klimatklivet stänger nu den 8 september, samtidigt rapporterar Klimatklivet rekordstort intresse av investeringar i återvinning och cirkulära flöden från tidigare ansökningsperioder i år.


Läs mer

Augusti 29, 2022

 Sverige har gått med i High Ambition Coalition to end Plastic Pollution, en koalition mellan olika länder som syftar till att driva på förhandlingarna i FN med målet att skapa ett rättsligt bindande globalt avtal mot plastföroreningar.


Läs mer

Augusti 16, 2022

Utredningen, som har upprättats på uppdrag av Näringsdepartementets chef, Karl-Petter Thorwaldsson, har haft som fokus att kartlägga hinder för den gröna omställningen i näringslivet.


Läs mer

Augusti 8, 2022

Rapporten, "The Macroprudential Challenge of Climate Change", som publicerats av Europeiska centralbanken och Europeiska systemrisknämnden (ESRB), belyser både akuta klimatrisker på kort sikt såväl som risker med en försenad omställning på lång sikt.


Läs mer

Augusti 1, 2022

Som ett led i utvecklandet av EU:s kommande hållbarhetsrapporteringsstandarder har EFRAG  publicerat ett utkast som nu får hård kritik från Svenskt Näringsliv, FAR, Nasdaq Sverige och Nämnden för svensk redovisningstillsyn.


Läs mer

Juli 25, 2022

Lena Ek, tidigare miljöminister (2011–2014), har blivit utsedd till att sköta utredningen som ska ligga till grund för den nationella bioekonomistrategin. Beslutet till att utföra en utredning klubbades igenom den 17 juni i år och ska bidra till genomförandet av Sveriges klimatomställning.


Läs mer

Juli 18, 2022

Europeiska miljöbyrån (EEA) har släppt ny statistik över föroreningar i luften året 2020 till 2021, där enbart elva städer i Europa kvalar in i rankningens lägsta nivå av föroreningar.


Läs mer

Juli 15, 2022

Regeringen har beslutat om nya regler som flyttar återvinning närmare hemmen och som innebär att kommunerna tar över ansvaret för återvinning. Lagändringen syftar till att öka återvinningsgraden i Sverige och kommer att realiseras i tre steg.


Läs mer

Juli 4, 2022

Under FN:s pågående havskonferens i Portugal offentliggjorde Australien, Belgien, Thailand, Kenya och Mexiko att de ämnar ansluta sig till det globala åtagandet till cirkulär ekonomi för plast. Under 2022 kommer därmed totalt 13 länder ansluta sig till The New Plastics Economy Global Commitment.


Läs mer

September 13, 2021

Regeringen avser att satsa 50 miljoner kronor för att förebygga, förhindra och bekämpa avfallsbrottslighet. Satsningar ämnar för förbättrad tillsyn, gränskontroll och förbättrat utredningsarbete.


Läs mer

September 6, 2021

Den 2 september hölls ett internationellt ministermöte om marin plastnedskräpning och plastföroreningar. En punkt som diskuterades var vilken strategi som behövs för att minska plastskräp och mikroplaster i havet.


Läs mer

Juni 28, 2021

Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har getts i uppdrag att strategiskt planera arbetet för ökad kolsänka. Regeringen vill att myndigheterna ska arbeta strategiskt och vidareutveckla metoder som kan minska avgången av växthusgaser från jord- och skogsbrukets organogena jordar.


Läs mer

Juni 21, 2021

Futuense har nu antagit Stockholms stads klimatpakt, att tillsammans med andra Stockholmsföretag bidra till ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.


Läs mer

Juni 14, 2021

Regeringen har tagit fram en proposition som bygger på genomförandet av EU-förslag där producent- och straffansvar för nedskräpning ska införas.


Läs mer

Juni 7, 2021

Varje år utser branschorganisationen Avfall Sverige landets bästa kommun på avfallshantering och i år blev Falun vinnare.


Läs mer

Maj 14, 2021

I Sveriges miljömålssystem har riksdagen beslutat att arbeta med sexton miljökvalitetsmål, ett etappmål och ett generationsmål. Generationsmålet utpekar inriktningen för en samhällsomställning där miljöfrågor är lösta tills nästa generation, för att uppnå miljökvalitetsmålen.


Läs mer

April 16, 2021

Wargöinnovation har framtagit en ny teknologi där man med fiberscanner sorterar överblivna textilier. Genom NIR-teknik (nära infrarödreflektans) kan scannern, Fibersort, mäta fibrer i textiler och därmed sortera efter, färg, mönster och material.


Läs mer

April 9, 2021

Utredningen har nu lämnat in sitt första delbetänkande till regeringen. Den redogör för hur miljöbalken ska anpassas och utformas som ett effektivt verktyg för att Sverige ska uppnå de nationella samt globala klimatmålen.


Läs mer

April 7, 2021

EU introducerade nyligen en ny metodik för livscykelanalyser vid namn ”Product Environmental Footprint”. Den nya LCA-metodiken har i syfte att främja en mer hållbar planet genom att ta hänsyn till hela livscykeln från uttag av råvaror till dess att de kasseras.


Läs mer

Mars 31, 2021

Regeringen vill att fler som producerar egen el ska slippa skatteplikt genom höjda effektgränser. Enligt förslaget ska effektgränserna höjas till 500 kW för elektrisk kraft från sol, 250 kW för elektrisk kraft från vågor eller vind och 100 kW för övriga energikällor.


Läs mer

Mars 19, 2021

Regeringen meddelade nyligen att undantagen för avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt ska ses över genom att tillsätta en utredning. Syftet är att underlätta för bättre materialåtervinning.


Läs mer

Mars 10, 2021

Regeringen har beslutat att industriklivet ska breddas till att även inkludera andra projekt som väsentligt kan bidra till att uppnå klimatmålen.


Läs mer

Mars 4, 2021

Regeringen har remitterat ett förslag för att ge tillsynsmyndigheter större möjligheter att agera mot illegal avfallsverksamhet och för förbättrad avfallshantering.


Läs mer

December 14, 2020

I veckan som gick tog EU:s stats- och regeringscheferna beslut om klimatmål för år 2030.


Läs mer

December 14, 2020

Alla länder som signerat Parisavtalet uppmuntras att inkomma med en långsiktig klimatstrategi till FN under detta år. Den 11 december lämnade Sverige in sin.


Läs mer

September 24, 2020

Regeringen har idag tagit beslut om att skjuta upp tidpunkten för när landets kommuner ska ha ordnat separat insamling av matavfall.


Läs mer

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss-få direkt återkoppling!

unsplash