Vad betyder nettonollutsläpp?

Nettonollutsläpp är ett begrepp som används flitigt i allt från reklam till styrdokument, men vad innebär det egentligen?

 

Kortfattat handlar nettonollutsläpp om att hålla utsläppen av koldioxid och andra föroreningar på en så låg nivå som möjligt samtidigt som de kvarstående utsläppen kompenseras på andra sätt så att den slutgiltiga totala utsläppsnivån ligger på noll. Idén om nettonollutsläpp har vuxit fram som ett svar till hur vi ska kunna bromsa den globala uppvärmningen, där Sverige deltar genom målet att uppnå nettonollutsläpp 2045.

 

Nedan kan du läsa mer om nettonollutsläpp, Sveriges utsläppsmål, utsläppsnivån idag, hur Sveriges mål förhåller sig till Parisavtalet samt hur cirkulär ekonomi kan driva på utsläppsminskningarna.

Definition

Nettonollutsläpp innebär att utsläppen når en så låg nivå som möjligt samtidigt som de utsläpp som inte kan undvikas kompenseras genom negativa utsläpp* eller kolupptag**.

 

* Negativa utsläpp, på engelska kallat Carbon Capture and Storage (CCS), innebär att koldioxid avskiljs, transporteras och sedan lagras för att minska utsläpp. Begreppet kan även användas som en matematisk term som syftar till att mer koldioxid från atmosfären binds än vad som släpps ut.


** Kolupptag sker exempelvis genom skogen, där träden binder kol naturligt.

Sverige, världens första fossilfria välfärdsland?

Sverige har satt som mål att uppnå nettonollutsläpp 2045 för att efter det uppnå negativa utsläpp. Mer konkret innebär målet att utsläppen från Sverige ska vara minst 85% lägre än utsläppen 1990, där resterande 15% ska ner till noll genom negativa utsläpp eller kolupptag.

Etappmål

För att nå detta ambitiösa mål har Sverige även antagit en rad etappmål. 2020 var målet att utsläppen skulle vara 40% lägre än utsläppsnivåerna 1990. För 2030 bör utsläppen vara 63% lägre än 1990 och för 2040 bör utsläppen vara 75% läge än 1990.

Fossilfritt Sverige

Ett initiativ som grundades av regeringen redan 2015 är Fossilfritt Sverige, en plattform som har samlat över 500 aktörer som består av företag, organisationer, kommuner och regioner som har åtagit sig att driva på omställningen med målet att bli världens första fossilfria välfärdsland. Tillsammans har de olika branscherna som är del av Fossilfritt Sverige tagit fram färdplaner för hur omställningen kan påskyndas och hur konkurrenskraften hos företag kan ökas genom att bli fossilfria eller klimatneutrala.

Kommer Sverige att nå utsläppsmålet?

En viktig fråga är givetvis vad som kommer att krävas för att vi ska kunna minska utsläppen till en nivå av nettonoll fram till 2045. Enligt klimatpolitiska rådet behöver vi, för att nå nettonollutsläpp vid 2045, minska utsläppen med 6–10% varje år. Hur ligger vi till enligt denna siffra?

 

Enligt klimatpolitiska rådets rapport från 2021 är dagens nivåer av utsläppsminskningar inte tillräckliga för att nå nettonollutsläpp vid 2045. Visserligen mötte vi utsläppsmålet för 2020 men utvecklingstakten är fortfarande för långsam. Utsläppsminskningen för 2019 låg på 2,4% procent, vilket är långt under den takt vi skulle behöva.

Hur påverkade pandemin utsläppen?

Under 2020 märkte troligen de flesta av avsaknaden av flygplan i luften, minskad biltrafik och färre kunder ute i butikerna. Det diskuterades därför hur detta skulle kunna påverka utsläppsminskningarna och om de skulle minska även på lång sikt. Nu i efterhand kan vi visserligen konstatera att det skedde stora utsläppsminskningar till följd av pandemin men för utsläppsmålen har det bara en marginell effekt då vi behöver mer långsiktiga minskningar. Det bör dock ändå nämnas att utsläppsmålen för 2020 hade uppfyllts oavsett pandemins effekter.

Är nettonollutsläpp 2045 i linje med Parisavtalet?

Utsläppsminskningen som varje land behöver genomföra diskuteras ofta i termer av en koldioxidbudget. Ramverket som vi har att förhålla oss till kommer från Parisavtalet, där målet är att hålla temperaturökningen till under 2 grader Celsius och sträva efter att begränsa uppvärmningen med 1,5 grader Celsius.

Vår koldioxidbudget

Det finns ingen officiell koldioxidbudget för Sverige, däremot görs det beräkningar utifrån IPCCs rapporter på vilken återstående budget vi skulle kunna tänkas ha kvar. Klimatsekretariatet har bland annat tagit fram visuella koldioxidbudgetar för olika kommuner och län runtom i Sverige. För Stockholms län kommer utsläppsbudgeten exempelvis att överskridas redan 2028 om vi inte minskar utsläppen från dagens nivåer. För att Stockholms län ska hålla sig inom Parisavtalet krävs omedelbara utsläppsminskningar på 12,6% årligen.

Inte tillräckligt

Om vi vill hålla oss i linje med Parisavtalet krävs därför en högre utsläppsminskning än vad som krävs för att nå nettonollutsläpp 2045.


Att Sveriges utsläppsmål inte tar hänsyn till någon koldioxidbudget är också något som har blivit kritiserat. Det innebär nämligen att målet inte tar hänsyn till vad en rättvis fördelning av utsläpp skulle kunna vara utifrån Parisavtalet. Med tanke på nuvarande utsläppstakter måste vi därför, om vill hålla oss till 2 gradersmålet, göra mer.

Vad spelar cirkulär ekonomi för roll för att nå nettonollutsläpp?

För att nå nettonollutsläpp har regeringen sedan 2020 antagit en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Även om omställningen till cirkulär ekonomi är en ambition i sig själv så ses det således också som ett viktigt verktyg för att nå målet om nettonollutsläpp. Cirkulär ekonomi handlar i grunden om att öka resurseffektiviteten av material, eftersom nästan hälften av våra klimatutsläpp globalt kommer från utvinning och bearbetning av naturresurser bär därför cirkulära flöden en stor potential att minska utsläppen. Läs mer om cirkulär ekonomi här.

Vill du veta hur din verksamhet kan bidra till att minska utsläppen?

 

Vi på Futuense är specialiserade på hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Vi hjälper både dig som vill påbörja resan mot hållbarhet och dig som vill fördjupa arbetet inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi hjälper våra kunder med konkreta handlingsplaner och åtgärdsprogram för att minska klimatpåverkan och öka klimatnyttan.

 

För att kunna hålla dig uppdaterad på det senaste inom forskning och lagstiftning som rör hållbarhet och cirkulär ekonomi erbjuder vi också generell såväl som skräddarsydd omvärldsbevakning.