EU-kommissionen inför åtgärder för att stötta vindkraftssektorn

Oktober 31, 2023

Hög inflation och långsamma tillståndsprocesser är bara några av de hinder som finns för EU:s ambition om att uppnå 45 procent förnybar energi vid 2030. Situationen kräver enligt kommissionen omedelbara åtgärder, vilket är varför handlingsplanen för vindkraft nu presenteras.

 

Målsättning och utmaningar

 

Europaparlamentet och det Europeiska rådet enades nyligen om EU:s gemensamma färdriktning för förnybar energi där det överenskomna EU-målet landade på 42,5 procent förnybar energi till 2030 med en ambition om att nå 45 procent. För att ro målet i hamn kommer det att krävas en stor ökning av installerad vindkraftskapacitet, från 204 gigawatt installerad effekt år 2022 till över 500 gigawatt år 2030. Detta kan jämföras med Sveriges totala installerade effekt som enligt Energimyndigheten låg på 14,3 gigawatt i slutet av 2022. Trots att vindkraftsektorn i EU har genomgått en historiskt stor utbyggnad de senaste åren står branschens fortsatta tillväxt inför en unik uppsättning utmaningar, vilka handlar om:

 

 • Otillräcklig och osäker efterfrågan.
 • Långsamma och komplexa tillståndsprocesser.
 • Brist på tillgång till råvaror.
 • Hög inflation och stigande råvarupriser.
 • Utformning av nationella upphandlingar.
 • Ökat tryck från internationella konkurrenter.
 • Tillgänglighet av kvalificerad arbetskraft.

 

Handlingsplanen för vindkraft

 

För att bemöta de hinder som för nuvarande hotar övergången till ren energi, samt för att säkerställa att denna omställning går hand i hand med EU:s industriella konkurrenskraft lägger EU-kommissionen fram en handlingsplan med omedelbara åtgärder. Åtgärderna, som kommissionen, medlemsländerna och branschen ska genomföra tillsammans, består av sex huvudsakliga fokusområden:

 

 1. Påskyndad utbyggnad av vindkraft genom snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser. Detta ska bland annat åstadkommas genom kommissionens initiativ ”Accele-RES” och ett ökat fokus på digitalisering av tillståndsprocesser.
 2. Förbättrad utformning av auktioner för vindkraft. Kommissionen kommer stödja medlemsländernas auktioner för att få till stånd mer välutformade och objektiva kriterier för att främja högre förädlingsvärde av utrustningen samt att projekt genomförs i tid.
 3. Tillgång till finansiering. Kommissionen kommer bland annat att underlätta tillgång till EU-finansiering, speciellt genom innovationsfonden, för att påskynda investeringar av vindkraftsproduktion.
 4. Rättvis och konkurrenskraftig internationell miljö. Detta område syftar till att säkerställa att vindkraftssektorn har en jämn spelplan. Kommissionen kommer att noga övervaka potentiellt orättvisa handelsmetoder som gynnar utländska vindkraftstillverkare.
 5. Inom området av kompetens kommer ”Pact for Skills” spela en nyckelroll. Initiativet är ett partnerskap för storskalig kompetensutveckling som har inrättats med stöd av kommissionen och som består av branschorganisationer inom förnybar energi och företrädare för installatörer av rena tekniker.
 6. Branschens engagemang och åtaganden från medlemsländerna. Kommissionen kommer att samarbeta med medlemsländerna och vindkraftsindustrin för att komma fram till en gemensam överenskommelse för att förbättra de förutsättningar som gör EU:s vindkraftssektor konkurrenskraftig.

 

Källa: EU-kommissionen pressmeddelande