Industriklivet utökas till andra industriprojekt för att nå klimatmålen

Mars 10, 2021

Regeringen har beslutat att industriklivet ska breddas till att även inkludera andra projekt som väsentligt kan bidra till att uppnå klimatmålen. Det kan vara forskning, förstudier och investeringar inom biodrivmedel, plastreturraffinaderier, vätgasproduktion, återvinningsanläggningar och batteriproduktion. Stöd ska även kunna ges till projekt som medför minskat utsläpp av växthusgaser som indirekt är kopplade till industrins processer.


Regeringens ambition är att denna satsning ska underlätta vägen till nettonollutsläpp och åtgärden knyter an till strategin för cirkulär ekonomi. Den svenska industrin kan förutom att minska sina egna utsläpp, även bidra genom att producera förnybara cirkulära produkter som kan ersätta fossila varianterna. På så sätt tas fler steg mot en cirkulär och biobaserad ekonomi. Omställningen kan också skapa konkurrensfördelar, öka antalet arbetstillfällen och frambringa möjligheter för export.


Industriklivet höjdes från 150 miljoner kronor knappt 750 miljoner kronor för 2021.


Källa: Regeringen