Ny nordisk rapport visar vägen för att stoppa plastföroreningarna

Oktober 3, 2023

Nordiska ministerrådet presenterar rapport med 15 åtgärder för att få plastföroreningar att upphöra vid 2040. Rapporten utgör ett bidrag till förhandlingarna om ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar.

 

Globalt avtal mot plastföroreningar

 

Under FN:s miljöförsamling i Nairobi, mars 2022, enades 175 länder om att initiera förhandlingarna för ett globalt avtal mot plastföroreningar. Det första internationella förhandlingsmötet hölls sedan i december samma år, där över 150 länder deltog. Nästa förhandlingsrunda utgör det tredje mötet och kommer att hållas i Kenya mellan 18–19 november. Förhandlingarna ska avslutas nästa år och från Sveriges sida är förhoppningen att avtalet blir rättsligt bindande samt att det omfattar hela plastens livscykel.

 

Liksom nämnt inledningsvis, utgör rapporten ett bidrag till de globala förhandlingarna. Rapporten har tagits fram av Systemiq på beställning av det Nordiska ministerrådet. I pressmeddelandet från Regeringskansliet betonar klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari vikten av åtgärder:

 

”Under hela sin livscykel orsakar plasten växthusgasutsläpp som hotar våra globala klimatåtaganden och den biologiska mångfalden. Denna rapport understryker att kraftfulla åtgärder krävs. Sverige vill vara en del av lösningen i att utveckla ett ambitiöst globalt avtal och ta till vara på denna unika möjlighet att få ett slut på plastföroreningar.”

 

Två scenarion

 

I rapporten presenteras två scenarion, ett där tillverkningen och hanteringen av plast fortsätter som idag, det så kallade ”Business-as-Usual”-alternativet, och det andra där ett globalt avtal med åtgärder införs. Utan åtgärder på plats förväntas plasttillverkningen öka med två tredjedelar till 2040 jämfört med år 2019. Mängden felhanterad plast, det vill säga plast som bland annat hamnar på deponier, bränns upp utomhus eller sprids i naturen, förutses öka med 86 procent till 2040. I det andra scenariot, där rapportens rekommenderade åtgärder införs, kan mängden felhanterad plast minska med 90 procent jämfört med nivåerna 2019. I samma scenario minskar också plasttillverkningen med 30 procent.

 

15 åtgärder för att stoppa plastföroreningar

 

Rapportens 15 åtgärder är fördelade inom fem olika pelare, eller åtgärdsområden, där det sista området i listan är transversal, det vill säga att det även skär igenom och påverkar de andra områdena. Nedan har vi listat åtgärderna inom respektive område.

 

Åtgärdsområde A: Minskning av tillverkning och konsumtion av plast

 

1. Mål för att minska volymerna av jungfrulig plast.

2. Avgifter på jungfrulig plast för att finansiera lösningar genom hela plastens livscykel.

3. Applikationsspecifika regleringar för att minska plast inom en rad områden, detta kan        exempelvis handla om produktdesign för att minska plastanvändningen.

 

Åtgärdsområde B: Eliminering av undvikbara och problematiska plaster och kemikalier

 

4. Förbud mot undvikbara engångsplastartiklar.

5. Mål för andel återvunnet material i nödvändiga engångsartiklar.

6. Utfasningskriterier för problematiska plaster, polymerer, applikationer och kemikalier.

 

Åtgärdsområde C: Expandera säker cirkularitet genom återvändning, återvinning och förbättrad hållbarhet

 

7. Bestämmelser kring design för säker återanvändning, reparation, hållbarhet och kostnadseffektiv återvinning.

8. Mål för insamling av plast samt återvinningsgrader.

9. Anpassade system för utökat producentansvar över flera sektorer.

10. Kontroller för en rättvis övergång för den informella sektorn, bland annat vad gäller att stärka mänskliga rättigheter.

 

Område D: Kontrollerad hantering av avfall som inte kan undvikas eller återvinnas

 

11. Restriktioner inom avfallshandeln av plast för att undvika export till områden med begränsad kapacitet.

12. Standarder för kontrollerad hantering av avfall som inte kan undvikas eller återvinnas.

13. Program för att mildra effekterna av, samt för att avlägsna, plast i naturen.

 

Område C: Förhindra användningen av mikroplaster samt minska utsläpp av mikroplaster i naturen

 

14. Politiska beslut eller riktlinjer för att minska användningen av mikroplaster samt utsläppen av desamma.

15. Åtgärder för att fånga in mikroplaster, där infångning närmast utsläppskällan bör prioriteras.

 

Källa: Regeringskansliet pressmeddelande kring beslut om att initiera förhandlingar , UNEP pressmeddelande kring beslut om att intitera förhandlingar , UNEP information kring tredje förhandlingsmötet, Rapport: Towards Ending Plastic Pollution (norden.org) & Regeringskansliet pressmeddelande kring rapporten