Omställningen till ren energi ”ostoppbar”

Oktober 25, 2023

Det Internationella energirådet (IEA) har släppt sin årliga flaggskeppsrapport World Economic Outlook för 2023. Enligt rapporten står världen inför ett betydligt förändrat energisystem vid 2030 utifrån de energipolitiska åtgärder som redan är på plats. Fortfarande krävs dock mer kraftfulla åtgärder för att hålla 1,5 gradersmålet.

 

Efterfrågan på fossil energi når toppen innan 2030

 

Framtidsscenariot med nuvarande energipolitiska åtgärder indikerar att rena energitekniker kommer spela en betydligt större roll i det globala energisystemet vid 2030 jämfört med idag. Till 2030 förväntas bland annat:


  • Nästan en tiodubbling av antalet elbilar på vägarna.
  • Solenergi som genererar mer elektricitet än hela det nuvarande energisystemet i USA.
  • En andel förnybar energi i den globala energimixen som närmar sig 50 procent, från dagens cirka 30 procent.
  • Tre gånger så mycket investeringar i nya havsbaserade vindkraftsprojekt jämfört med nya kol- och gaseldade kraftverk.

 

För första gången i flaggskeppsrapportens historia medför aktuella politiska åtgärder även att världen kommer att få se topparna i global efterfrågan på kol, energi och naturgas inom detta decennium. I detta scenario kommer även de energirelaterade koldioxidutsläppen nå sin kulmen år 2025 för att sedan minska.

 

”Övergången till ren energi sker världen över och den är ostoppbar. Det är inte längre en fråga kring ’om’, utan enbart en fråga om ’hur snart’ – och ju snabbare desto bättre för oss alla” – Fatih Birol, vd för Internationella energirådet.

 

Mer behöver göras för att nå Parisavtalet

 

Trots att det Internationella energirådet beskriver pågående utveckling som ett ”fenomenalt uppsving för rena energitekniker” kommer nuvarande energipolitik inte att räcka för att hålla den globala uppvärmningen till Parisavtalets 1,5 grader. Tvärtom visar scenariot att globala utsläpp kommer pressa upp den globala genomsnittstemperaturen till 2,4 grader inom detta århundrade.

 

World Energy Outlook 2023 föreslår därför en global strategi för att få världen på rätt spår fram till 2030. Strategin består av fem nyckelområden som enligt rapporten också skulle kunna utgöra grunden för en framgångsrik klimatkonferens vid COP28. De fem nyckelområdena handlar om att:

 

  • Tredubbla den globala kapaciteten för förnybar energi
  • Fördubbla takten på förbättringar av energieffektiviteten.
  • Kraftigt minska metautsläppen från fossila bränsleoperationer med 75 procent.
  • Införa innovativa och storskaliga finansieringsmekanismer för att tredubbla investeringarna i ren energi i tillväxt- och utvecklingsländer.
  • Införa åtgärder för att säkerställa en kontrollerad minskning av användningen av fossila bränslen.

 

Källa: Internationella energirådet nyheter och World Energy Outlook 2023