Regeringen remitterar förslag för mer cirkulär hantering av textilier och textilavfall

Maj 10, 2023

Regeringen har nu remitterat förslag som syftar till att genomföra de på EU-nivå framtagna kraven om bland annat separat insamling av textilier. Målet med förslagen är att skapa en mer cirkulär hantering av avfall samt att främja cirkulära affärsmodeller. I dagsläget finns det få svenska företag som har utvecklat tekniker för sortering och materialåtervinning av textilavfall.

 

Bakgrund till regeringens förslag

 

I juli 2018 trädde en rad ändringar i avfallsdirektivet (2008/98/EG) i kraft, vilket bland annat innebär att medlemsländer i EU ska införa separat insamling av textilier såväl som vidta åtgärder för att förebygga avfallsgenerering. Exempelvis ska medlemsländerna uppmuntra till återanvändning genom att inrätta system som främjar reparation. Europaparlamentets och rådets ändringsdirektiv gör gällande att medlemsländerna ska uppfylla kraven senast den första januari 2025. Förslagen i regeringens promemoria har således haft ändringarna i avfallsdirektivet som utgångspunkt.

 

Förslagen i korthet

 

De huvudsakliga förslagen i promemorian från regeringen är att det införs:

 

  • en förklaring av uttrycket avfall
  • krav på separat insamling
  • krav på utsortering av avfall
  • krav på att kommunerna ska lämna information för att främja återanvändning.

 

Regeringen föreslår även att kommunerna fortsättningsvis ska ansvara för insamlingen av det textilavfall som är kommunalt avfall men att hanteringen ska ske på ett sätt som liknar det insamlingssystem som övrig återvinning har idag. Promemorian utesluter däremot inte möjligheten till att det kommer ske lagändringar kring producentansvar för textilavfall på EU-nivå vilket skulle i så fall skulle behöva utredas. Tills ett sådant förslag har presenterats av EU-kommissionen och förhandlats fram i EU anser dock regeringen att det skulle vara olämpligt att införa producentansvar på nationell nivå. Kommunerna kommer enligt förslaget själva att kunna välja hur de vill utforma insamlingssystemet.

 

Sverige ska ligga i framkant

 

Förhoppningen från regeringens sida är att förslagen även ska främja cirkulära affärsmodeller, något det finns få av idag när det kommer till sortering och materialåtervinning av textilavfall.

 

”Idag sker hanteringen av textil och textilavfall på ett ohållbart sätt och jag vill nu att Sverige ligger i framkant i återvinningen” - klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

 

Förslagen ligger nu ute på remiss till slutet av augusti och har överlämnats till berörda instanser liksom kommuner, textilsektorns aktörer samt till branschorganisationer.

 

Källa: Regeringen pressmeddelande & regeringens promemoria