Regeringen tillsätter utredning för att undanröja hinder för elektrifieringen av transportsektorn

Jun 26, 2023

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska analysera och komma med förslag för hur hinder för elektrifieringen av transportsektorn kan undanröjas. Utgångspunkten för utredarens arbete är att vägtransporterna på längre sikt i huvudsak kommer att elektrifieras.

 

Bakgrund till utredningen

 

Av Sveriges totala territoriella utsläpp, cirka 46 miljoner ton koldioxidekvivalenter om året, kommer ungefär en tredjedel av utsläppen från inrikestransporter, där vägtransporter står för cirka 95 procent av dessa. För att lyckas med det nettonollutsläppsmål som riksdagen har enats om till år 2045 kommer därför elektrifieringen av transportsektorn att spela en avgörande roll. Regeringen bedömer också att elektrifieringen av vägtransporten är viktig för att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft.

 

Utredarens uppdrag

 

Utredaren har i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder som kan påskynda elektrifieringen i Sverige. Utredaren ska, liksom ovan nämnt, ha ett framåtblickande perspektiv och utgå från att vägtransporter i framtiden kommer att vara huvudsakligen elektrifierade. I uppdraget ingår bland annat att utredaren ska:

 

  • Analysera möjligheter för kommuner att göra undantag för elektrifierade transporter (mer om detta nedan).
  • Analysera och komma med förslag som gör det enklare för samfälligheter (det vill säga mark- eller vattenområden, exempelvis parkeringar, som tillhör flera fastigheter gemensamt) att upprätta laddningsstationer för elfordon.
  • Ta fram kunskapsunderlag kring nätanslutning av laddningsinfrastruktur, där en huvudsaklig utmaning handlar om begränsad nätkapacitet när industrins och transportsektorns behov av el ökar.

 

Kommer varutransporter i framtiden att köras i tysthet på natten?

 

Det förstnämnda området som utredaren ska undersöka, kommunernas möjligheter att göra undantag för elektrifierade transporter, innebär bland annat att se över huruvida det bör göras ändringar i trafikförordningen. Enligt förordningen får kommuner inte reglera trafiken på ett sådant sätt att de exempelvis endast tillåter elektrifierade fordon. Av intresse för utredningen är därför att utforska om det finns skäl för att ändra regelverket så att kommuner kan göra undantag vid speciella omständigheter. En sådan omständighet som lyfts är situationer där elektrifierade fordon bidrar till att uppnå även andra transportpolitiska mål, liksom minskning av trafikbuller under vissa tider på dygnet. Testverksamhet, där tunga elektrifierade lastbilar gjorde varutransporter nattetid, har redan genomförts i Stockholm med goda resultat. Som en del av uppdraget bör det därför undersökas om denna verksamhet kan göras permanent.

 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2024

 

Källa: Regeringskansliet pressmeddelande & Regeringens kommittédirektiv