Regeringen vill förenkla processer för återvätning av våtmarker

Februari 16, 2024

Regeringen har meddelat att de vill förenkla och effektivisera processer för återvätning av våtmarker. Förslaget innebär även att administrativa hinder ska tas bort för att göra det lättare för markägare att återväta sina våtmarker. Våtmarker utgör ett av regeringens prioriterade områden inom klimatpolitiken.

 

Stor miljönytta med våtmarker

 

Våtmarker har förmågan att lagra stora mängder kol eftersom biomassa inte kan brytas ned i syrefri och fuktig mark. När våtmarker dräneras skapas omvänd effekt med koldioxidutsläpp som följd. Sedan 1800-talet har stora områden av våtmarker dränerats för att skapa mer mark för jord- och skogsbruk, vilket har lett till ökade utsläpp. I dagsläget släpper utdikade våtmarker årligen ut lika mycket som personbilstrafiken i Sverige gör varje år. Utöver att kunna bidra till minskade utsläpp av växthusgaser förbättrar våtmarker vattenkvaliteten och främjar den biologiska mångfalden. Även ur ett klimatanpassningsperspektiv skapar våtmarker nytta, dessa kan nämligen skydda mot översvämningar, torka och brand.

 

Juridiska hinder för återvätning

 

Enligt regeringen är bestämmelserna kring markavvattning, det vill säga regler för hur överskott av vatten ska tas bort, föråldrade och komplicerade. Regeringen gör därför bedömningen att regelverket för vattenverksamhet och markavvattning måste ses över. Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att tillsammans göra en översyn av hur regelverket kan utvecklas utan att det påverkar jordbruksmark negativt. Uppdraget omfattar bland annat att undersöka huruvida det finns behov av att ändra reglerna gällande omprövning och återkallande av tillstånd till markavvattning i de fall där det inte finns andra motsatta intressen i form av exempelvis produktiv jord- eller skogsbruksmark.

 

Kompletterar större satsning

 

Återvätning av våtmarker utgör ett av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris prioriterade områden. Regeringen satsar runt 3,7 miljarder kronor från år 2024 till 2030 på återvätning av våtmarker. För att satsningen ska få avsedd effekt krävs dock, enligt regeringen, att byråkratiska hinder tas bort.

 

Källa: Regeringskansliet pressmeddelande: Regeringen vill förenkla processen för att återväta våtmarker och Regeringskansliet: Om regeringens prioritering: Klimat och energi