Utkast från EU för obligatorisk hållbarhetsrapportering kritiseras från svenskt håll

Augusti 1, 2022

Som ett led i utvecklandet av EU:s kommande hållbarhetsrapporterings-standarder (ESRS) har EFRAG (Europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering) publicerat ett utkast som nu får hård kritik från Svenskt Näringsliv, FAR (föreningen auktoriserade revisorer), Nasdaq Sverige och Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Hållbarhetstandarderna utvecklas på uppdrag av Europeiska kommissionen och sker parallellt med kommissionens utarbetande och antagande av direktivet för företags hållbarhetsrapportering. Syftet med standarderna är att harmonisera rapporteringarna samt att göra det enklare för investerare och kunder att få lättillgänglig information om företagens hållbarhetsarbete.


De fyra remissinstanserna menar dock att arbetet med hållbarhetsstandarderna har blivit lidande av den begränsade tid den tekniska gruppen har fått för att färdigställa uppdraget. Den breda omfattningen av standarder i kombination med den korta tid som har ålagts för extern konsultation oroar remissinstanserna ytterligare, vilka anser att utvärderingen av standarderna kommer att bli bristfällig.


Vad gäller själva förslagen för hållbarhetsrapportering anser remissinstanserna att standarderna är bristande som ledsagande dokument. I sitt remissvar menar de att riktlinjerna är både för vaga och för breda i sin omfattning. Detta påverkar inte bara processen för rapportering, som riskerar att bli mycket tidskrävande för de ansvariga, utan leder även till att det blir svårare för användare av rapporterna att ta del av informationen kring företagens hållbarhetsarbete. Kritik riktas även mot harmoniseringen av hållbarhetskraven, då standarderna överlappar redan befintliga krav. Dessutom efterfrågar remissinstanserna en utökad dialog mellan EFRAG och International Sustainability Standards Board (ISSB) för att bättre harmonisera de kommande standarderna med befintliga ISSB standarder.


Svenskt Näringsliv, FAR, Nasdaq Sverige och Nämnden för svensk redovisningstillsyn rekommenderar därför EFRAG att förlänga tiden för extern konsultation samt att rensa upp och förenkla standarderna för att göra dem mer användarvänliga.


Källa: Svenskt Näringsliv