Utredningen om miljöbalken – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden – första delbetänkandet

April 9, 2021

Utredningen har nu lämnat in sitt första delbetänkande till regeringen. Den redogör för hur miljöbalken ska anpassas och utformas som ett effektivt verktyg för att Sverige ska uppnå de nationella samt globala klimatmålen. Utredningen framför att växthusgasutsläpp kan minskas genom klimatomställning, bestående av dels ökade krav på verksamheter, dels åtgärder som underlättar för företag som vill reducera sina utsläpp. Miljöbalkens klimatperspektiv ska därför, enligt utredningen, förtydligas så att de anpassas till dessa mål och appliceras kontinuerligt under hela processens livscykel. Detta ställer ytterligare kompetenskrav och utökar möjligheten att minimera klimatpåverkan. Utredningen redogör exempelvis för följande främjande och förebyggande åtgärder för att minska klimatförändringar:


  1. Förtydliga klimatperspektiv inom miljöbalkens portalparagraf. Inledande åtgärd är att precisera miljöbalkens portalparagraf 1 kap. 1§ till att täcka nationella och globala miljömål.
  2. Växthusgaser bör omfattas av principen om bästa möjliga teknik. Den andra åtgärden är additionen av ett stycke i miljöbalkens 2 kap. 3§ som tydliggör att kravet på optimal teknik även omfattar klimatförändringar.
  3. Komplettera hushållningsprincipen med ett klimatperspektiv. Den tredje åtgärden är att utvidga 2 kap. 5§ med krav på resurshushållning och prioritering av återvunna och förnybara råvaror.
  4. Förtydligat klimatperspektiv i beslutsunderlagen. Den fjärde åtgärden är att i 6 kap. 35§ och 43§ inkludera en specifik miljöbedömning.
  5. Inkorporera avvägning mot klimatnyttan. Den femte åtgärden ämnar införa en avvägningsregel som ska väga klimatnytta gentemot negativ miljö- och hälsopåverkan.


De åtgärder som utredningen presenterat i sin rapport riktar sig främst till miljöfarliga verksamheter och de delar av miljöbalken som ger möjlighet för utsläpp av växthusgaser. Förslagen förväntas att från och med år 2025 börja få effekt på växthusgasutsläppen.


Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.


Källa: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, SOU 2021:21.