Klimatklivet öppnar för nya ansökningar

September 7, 2023

Klimatklivet öppnar en ny ansökningsrunda för de som söker stöd till projekt som minskar utsläppen. Naturvårdsverket tar emot ansökningar mellan den 18–29 september.

 

Rekordhögt antal ansökningar 2022

 

Klimatklivet är en investeringsfond som delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU, och som syftar till att stötta investeringar för fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan bland annat handla om investeringar i:

 

  • energieffektivisering
  • energikonvertering
  • överskottsvärme
  • cirkulära flöden
  • elektrifiering
  • biogas
  • vätgas
  • biokol
  • biodrivmedel
  • elektrobränslen.

 

Under 2022 inkom ett rekordhögt antal ansökningar och totalt beviljades 4,5 miljarder kronor i stöd till företag och organisationer. Ett område där intresset var speciellt högt jämfört med tidigare år var inom satsningar på återvinning och cirkulära flöden, något som vi tidigare har rapporterat om här.

 

Kortare projekt prioriteras

 

Naturvårdsverket, som handlägger ansökningarna till Klimatklivet, kommer först att behandla ansökningar som kommer slutföras senast i juni 2024. Detta eftersom budgetpropositionen från 2022 innebar en stor satsning på Klimatklivet för 2024. För 2025 och 2026 är budgeten mycket mer begränsad, Naturvårdsverket uppger dock att de fortsatt kommer att behandla alla ansökningar och i det fall att budgetutrymmet utökas kommer kunna bevilja en del av de ansökningarna med längre genomförandetid. Huruvida budgetutrymmet förändras återstår att se när regeringen överlämnar sin budgetproposition till riksdagen för år 2024, vilket sker den 20 september.

 

Vilka beviljas stöd?

 

Vilka projekt som beviljas stöd beräknas utifrån projektets klimatnytta. Det vill säga de investeringar som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som beviljas medel. Även om område för investeringen eller storleken av densamma saknar betydelse för möjligheten till stöd uppger Naturvårdsverket att de ser stor potential för klimatinvesteringar inom jordbruket, industrin och transportsektorn. Under 2022 gick 86 procent av stödet till företag medan resterande 14 procent gick till kommuner, regioner och organisationer. Det område som beviljades mest stöd var inom biogasinvesteringar, vilka fick motsvarande 40 av allt stöd som beslutades 2022.

 

Handläggningen av ansökningarna sker under hösten 2023 och beslut kommer att fattas i början av 2024.

 

Källa: Naturvårdsverket pressmeddelande, Naturvårdsverket: Frågor och svar om Klimatklivets ansökningsperiod 2023, Naturvårdsverket: Resultat i olika branscher 2022 & Regeringskansliet: statens budget